Allmänna köp- och leveransvillkor

Sprd.net AG:s allmänna köp- och leveransvillkor

§ 1 Allmänt

Din avtalspartner för alla beställningar inom ramen för detta webberbjudande är sprd.net AG, företrätt av styrelsen Philip Rooke (CEO) och Tobias Schaugg, Gießerstraße 27, 04229 Leipzig (handelsregister tingsrätt Leipzig, HRB 22478), i det följande kallat "Spreadshirt". Samtliga leveranser från Spreadshirt till kunderna sker på basis av nedanstående allmänna köp- och leveransvillkor. Dessa ligger till grund för alla erbjudanden och avtal mellan Spreadshirt och kunden och anses godkända för samtliga affärsöverenskommelsers varaktighet. Motstridiga eller avvikande villkor från köparens sida är bara bindande om Spreadshirt skriftligt har godkänt dessa.

 

§ 2 Ansvar för webberbjudande

(1) Via Spreadshirts plattform står två typer av butiker till förfogande. Dels butiker som utformas och drivs av Spreadshirt självt (”Spreadshirtbutiker”) och dels butiker som utformas och drivs av oberoende butiksinnehavare (”partnerbutiker”). Information om de respektive innehavarna av en butik finns på länken ”utgivningsinformation” i respektive butik.

(2) Spreadshirt är ansvarigt för de artiklar och motiv som erbjuds i en ”Spreadshirtbutik” och för tformandet av butiken sammantaget.

(3) Butiksinnehavaren är ensam ansvarig för de artiklar och motiv som erbjuds i ”partnerbutiken”, för tformandet av butiken och för marknadsföringen av de erbjudna artiklarna. Spreadshirt tillägnar sig uttryckligen inte detta innehåll från butiksinnehavaren om det inte stämmer överens med bestämmelserna i dessa allmänna villkor och/eller bestämmelserna i de allmänna villkoren för butiksinnehavare. Detta gäller särskilt butiksinnehavarens överträdelse av skyldigheten att använda dessa allmänna villkor från Spreadshirt i sin butik gentemot slutkunderna.

 

§ 3 Ingående av avtalet

(1) De erbjudanden som finns på webbplatsen utgör en icke bindande uppmaning till kunden att beställa hos Spreadshirt.

(2) Genom att skicka iväg det ifyllda beställningsformuläret på Internet lämnar kunden ett bindande erbjudande om att sluta ett köpavtal resp. tillverkningsavtal. Vid beställningen finns följande språk tillgängliga: tyska, engelska, franska, spanska, nederländska, italienska, norska, svenska, danska, polska och finska.

Spreadshirt skickar därefter en beställningsbekräftelse till kunden via e-post och granskar om erbjudandet rättsligt och faktiskt är genomförbart, särskilt vad gäller en möjlig överträdelse mot tredje parts immateriella rättigheter. Beställningsbekräftelsen innebär inte att erbjudandet har antagits, utan skall bara informera kunden om att beställningen har inkommit till Spreadshirt.

Detaljerna i beställningen kan även ses online i användarprofilen under ”Dina beställningar” på www.spreadshirt.net.

(3) I samband med § 2 (3) är det inte möjligt för Spreadshirt som tillhandahåller plattformen att i förväg granska samtliga tryckmotiv som designats av kunder eller butiksinnehavare för eventuella överträdelser. Spreadshirt förbehåller sig rätten att avvisa inkomna beställningar inom den lagstadgade tidsfristen, om det inom ramen för beställningsprocessen blir känt eller misstanke uppstår om att rättigheter som tredje part har eller rättsliga bestämmelser skadas på grund av ett tryckmotiv.

(4) Avtalet ingås med förbehåll för fullständig leverering i rätt tid. Detta förbehåll gäller inte vid kortfristiga leveransstörningar eller om Spreadshirt är ansvarigt för att leveransen inte har genomförts, i synnerhet om Spreadshirt underlåter att utföra en kongruent ersättningsaffär i rätt tid. Kunden informeras omedelbart om att tjänsten inte är tillgänglig. Om kundens motprestation är utförd, så kommer denna att ersättas.

 

§ 4 Leverans

(1) Leveransen sker principiellt inom tre veckor efter att kunden har fått beställningsbekräftelsen. Leveransdatum och leveranstid är bara bindande om de har bekräftats som sådana uttryckligen och skriftligt av Spreadshirt.

(2) Leveransen sker inom Tyskland och till några europeiska länder, som finns på www.spreadshirt.net.

(3) Leveransen görs av ett leveransföretag som väljs av Spreadshirt. Kunden får betala en portokostnad som beror på beställningsvärdet och platsen som varan skall levereras till. Aktuella leveranspriser finns på www.spreadshirt.net.

(4) Om det undantagsvis inte går att leverera inom den under (1) nämnda fristen på tre veckor efter avtalets ingående, så informerar Spreadshirt kunden om det senast i samband med fristens utgång utan dröjsmål i skriftlig form (§ 126b BGB, den tyska civillagen). Kunden har sen en hävningsrätt som han eller hon måste utöva utan dröjsmål i skriftlig form (§ 126b BGB).

 

§ 5 Priser

(1) För beställare från EU-stater är de angivna priserna slutpriser. De innehåller de förekommande lagstadgade skatterna, särskilt moms. Leveranskostnader faktureras separat och redovisas separat på fakturan. Avgörande är leveransadressen.

(2) För beställare utanför EU är alla angivna priser nettopriser. Avgörande är leveransadressen. Om moms skall betalas enligt de rättsliga bestämmelserna i mottagarlandet så betalas den i samband med att varan mottas. Dessutom kan importtullar uppkomma som beställaren måste betala i samband med att varan mottas.

(3) Kunden står för leveranskostnader, som kan bero på beställningsvärdet och platsen som varorna skall levereras till. Aktuella leveranskostnader finns på www.spreadshirt.net.

(4) Köppris och leveranskostnader förfaller till betalning direkt utan avdrag.

 

§ 6 Betalning

(1) Betalningen görs enligt kundens val via direktdebitering (SEPA-grundfullmakt), kreditkort, förskottsbetalning eller andra betalningssätt. Spreadshirt förbehåller sig rätten att begränsa urvalsmöjligheterna för de betalningssätt som en kund kan välja mellan beroende på beställningsvärde, försändelseregion eller andra sakliga kriterier. Vid betalning med direktdebitering (SEPA-grundfullmakt) kommer Spreadshirt att skicka förhandsinformationen (pre-notification) till kunden efter att beställningen har gjorts inom ramen för beställningsbekräftelsen (se § 3 st. 2). Direktdebiteringen görs hos kontoförande bankinstitut i Tyskland, Österrike och Spanien tidigast 1 dag efter att förhandsinformationen har skickats, hos kontoförande bankinstitut i andra länder tidigast 5 dagar efter att förhandsinformationen har skickats.

(2) Om den betalningsmetod som kunden valt inte går att genomföra trots avtalsenligt genomförande från Spreadshirts sida, i synnerhet då en debitering av kundens konto inte är möjlig på grund av bristande täckning på kontot eller att felaktig information har angetts, skall kunden ersätta Spreadshirt eller en tredje part som har anlitats för genomförandet för de merkostnader som därmed har uppstått.

(3) Spreadshirt har rätt att använda sig av tjänster av en pålitlig tredje part vid genomförandet av betalningen:

a) Vid en betalningsförsening av kunden får Spreadshirt överlåta sina fordringar till ett inkassoföretag och överlåta de personuppgifter som är nödvändiga för att betalningen skall kunna genomföras till denna tredje part.

b) Om tredje part är inblandad i genomförandet av betalningen ses betalningen som genomförd i förhållande till Spreadshirt först när beloppet i enlighet med avtalet har ställts till tredje parts förfogande, så att tredje part obegränsat kan förfoga över det.

 

§ 7 Äganderättsförbehåll

(1) Varan förblir Spreadshirts egendom tills betalning gjorts av de fordringar som tillkommer Spreadshirt. Om kunden är en näringsidkare i den betydelse som avses i handelslagstiftningen (HGB), förbehåller Spreadshirt sig äganderätten till alla levererade varor tills alla betalningar från affärsrelationen har gått in.(2) Kunden är förpliktad att behandla varan varsamt tills äganderätten överförts till honom eller henne.

 

§ 8 Garanti

(1) Uppgifter, teckningar, illustrationer, teknisk information, vikt- och måttuppgifter och kravspecifikationer som finns i broschyrer, kataloger, rundskrivelser, annonser eller prislistor har ett rent informerande syfte. Spreadshirt garanterar inte att dessa uppgifter stämmer. Beträffande leveransens sort och omfattning är endast de uppgifter som finns i beställningsbekräftelsen avgörande.

(2) Om det föreligger ett fel enligt garantiförpliktelsen, har kunden rätt att inom ramen för de rättsliga bestämmelserna kräva att felet åtgärdas, kräva att få en felfri vara, upphäva avtalet eller sänka köppriset.

(3) Vid returer på grund av fel står Spreadshirt också för portokostnaderna.

(4) Datakommunikationen via Internet kan med den nuvarande tekniken inte garanteras vara felfri och/eller alltid tillgänglig. Spreadshirt ansvarar därför inte för en stadigvarande och oavbruten tillgänglighet till webberbjudandet.

(5) Kundens anspråk från garantin förutsätter att kunden, om han eller hon är en näringsidkare, fullgör sin undersökningsplikt och reklamationsskyldighet enligt § 377 HGB (handelslagstiftningen).

(6) Preskriptionstiden för garantianspråk på den levererade varan är två år från det att varan mottagits. Om kunden är en företagare så är preskriptionstiden ett år.

 

§ 9 Ansvarsbegränsning

(1) Spreadshirts ansvar rättar sig i övrigt efter de rättsliga bestämmelserna om dessa allmänna köp- och leveransvillkor inte fastställer något annat. För skadestånd har Spreadshirt, oavsett av vilken rättsgrund, obegränsat ansvar endast vid uppsåt och grov vårdslöshet. Dessutom ansvarar Spreadshirt vid enkel vårdslöshet för förluster orsakade av skador på hälsan, kroppsskador eller dödliga skador. Vid enkel vårdslöshet och brott mot en väsentlig avtalsskyldighet är Spreadshirts ansvar begränsat till ersättning av vanligt förekommande skador som är möjliga att förutse. Ansvaret enligt produktansvarslagen påverkas inte av de ovannämnda bestämmelserna.

(2) Om ett ansvar för Spreadshirt i dessa allmänna köp- och leveransvillkor är uteslutet eller begränsat, gäller detta också för det personliga skadeståndsansvaret för Spreadshirts anställda, arbetstagare, medarbetare, vikarier och assistenter.

 

§ 10 Information och ytterligare upplysningar om hävningsrätten enligt § 312d st. 1 BGB för konsumenter enligt definitionen i § 13 BGB

(1) Information om hävningsrätten

Hävningsrätt

Du kan upphäva din avtalsförklaring inom 14 dagar utan att ange skäl i skriftlig form (t.ex. brev, fax, e-post) eller – om du har mottagit varan före fristens utgång – genom att skicka tillbaka varan. Fristen börjar med att denna information mottas i skriftlig form, dock inte före mottagandet av varan hos mottagaren (inte före mottagandet av den första delleveransen vid återkommande leverans av likartade varor) och inte heller innan vi har uppfyllt vår informationsskyldighet enligt artikel 246 § 2 i kombination med § 1 st. 1 och 2 EGBGB samt våra skyldigheter enligt § 312g st. 1 mening 1 BGB i kombination med artikel 246 § 3 EGBGB. För iakttagande av hävningsfristen räcker det att upphävandet eller varan skickas iväg i rätt tid. Upphävandet skickas till:


sprd.net AG
Gießerstraße 27
04229 Leipzig
Tyskland

eller via fax till: +49 – (0)341 / 594005 – 499
eller via e-post till: service@spreadshirt.net.


 

Följder av upphävandet

Vid ett giltigt upphävande ska båda parters prestationer återbäras och i förekommande fall uppburen vinst utges (t.ex. ränta). Om du inte alls eller bara delvis eller endast i försämrat skick kan lämna tillbaka till oss vad du har mottagit och utge uppburen vinst (t.ex. fördelar av användningen), måste du betala ersättning till oss. För försämringen av varan och för uppburen vinst behöver du endast betala ersättning om vinsten eller försämringen beror på en hantering av varan som går utöver kontrollen av egenskaperna och funktionen. Med ”kontroll av egenskaperna och funktionen” menar man det test och prov av den aktuella varan som skulle vara möjligt och brukligt i en butik. Varor som kan skickas med paket ska skickas tillbaka på vår risk. Du får stå för de regelmässiga kostnaderna för returen om den levererade varan motsvarar den beställda och om priset på den vara som ska skickas tillbaka inte överstiger ett belopp på 40 euro eller om du vid ett högre pris på varan vid tiden för upphävandet ännu inte har utfört motprestationen eller gjort en avtalsenlig delbetalning. I annat fall är returen gratis för dig. Varor som inte kan skickas med paket hämtas hos dig. Skyldigheter till återbetalning måste uppfyllas inom 30 dagar. Fristen börjar för dig när du skickar tillkännagivandet av upphävandet och för oss när vi mottar det.

 

Slut på informationen om hävningsrätten

(2) Enligt § 312d st. 4 punkt 1 BGB gäller hävningsrätten inte vid avtal för leverans av varor som tillverkas enligt kundens specifikation eller entydigt anpassas till personliga behov.

(3) Om avtalet upphävs står Spreadshirt även för leveranskostnaderna för varan till konsumenten.

 

§ 11 Upphovsrätt till tryckmotiv, ansvarsfriskrivning.

(1) Om kunden översänder ett eget motiv eller inverkar på produkten på annat sätt (personlig utformning av text), försäkrar kunden Spreadshirt att text och motiv är fria från tredje parts rättigheter. Eventuella brott mot upphovsrätten, personlighetsrätten eller namnrätten belastar i detta fall helt och hållet kunden. Kunden försäkrar även att han eller hon inte skadar någon av tredje parts övriga rättigheter genom individualiseringen av produkten.

(2) Kunden befriar Spreadshirt från alla fordringar och anspråk som görs gällande på grund av brott mot sådana rättigheter som tredje part har, om kunden är ansvarig för att en förpliktelse inte har uppfyllts. Kunden ersätter Spreadshirt för alla kostnader för försvaret och övriga kostnader som uppstår.

 

§ 12 Avvikelser gällande teknik och utformning

Vid uppfyllandet av avtalet förbehåller vi oss uttryckligen avvikelser i jämförelse med beskrivningarna och uppgifterna i våra broschyrer, kataloger och övrigt skriftligt och elektroniskt underlag beträffande materials beskaffenhet, färg, vikt, mått, design eller liknande kännetecken, om dessa är rimliga för beställaren. Rimliga skäl till ändringar kan följa av vanliga variationer och tekniska produktionsprocesser.

 

§ 13 Datasäkerhet

Spreadshirt behandlar kundens personuppgifter utifrån ändamålet och enligt de rättsliga bestämmelserna. De personuppgifter som angetts vid beställningen av varor (till exempel namn, e-postadress, adress, betalningsinformation) används av Spreadshirt för att genomföra avtalet. Dessa uppgifter behandlas konfidentiellt av Spreadshirt och överlämnas inte till tredje parter som inte är inblandade i beställnings-, leverans- och betalningsprocessen. Kunden har rätt att på begäran gratis få information om de personuppgifter som Spreadshirt har sparat om honom eller henne. Dessutom har kunden rätt att korrigera felaktiga uppgifter, spärra och ta bort sina personuppgifter, om ingen lagstadgad skyldighet att lagra uppgifter står i vägen.

 

§ 14 Laga domstol– leveransort – lagval

(1) Leveransort för samtliga leveranser är Spreadshirts huvudkontor i Leipzig.

(2) Om kunden är en näringsidkare i den betydelse som avses i handelslagstiftningen (HGB), en offentligrättslig juridisk person eller särskilda offentligrättsliga fonder, är Leipzig laga domstol. Spreadshirt har i detta fall också rätt att välja att dra butiksinnehavaren inför rätta vid domstolen i dess hemvist. Motsvarande gäller om kunden inte förfogar över någon allmän laga domstol, om kunden efter ingåendet av avtalet flyttar sin hemvist eller vanliga vistelseort till ett annat land eller om kundens hemvist eller vanliga vistelseort är okänd när processen inleds.

(3) Avtalet enligt dessa allmänna köp- och leveransvillkor lyder uteslutande under förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning. FN:s köprätt gäller inte. Om kunden är konsument i den betydelse som avses i § 13 BGB och har sin vanliga vistelseort utanför Tyskland, påverkas denna stats tvingande bestämmelser inte.

(4) Om enstaka bestämmelser i dessa allmänna köp- och leveransvillkor skulle vara utan verkan eller strida mot rättsliga bestämmelser, så påverkas inte avtalet i övrigt.

 

Version från 11/2012